Nauşnik nähili öndürilýär?

“Yison” 1998-nji ýylda esaslandyryldy. Zawod önümleriň garaşsyz akylly öndürilmegine, garaşsyz dizaýn we önümçilige we önümiň hiline ilki bilen ygrarlydyr.Simli nauşnikler, maglumat kabelleri we nauşnikler başyndan bäri elmydama garaşsyz dizaýn innowasiýalarynda we garaşsyz önümçilikde tutanýerlidiris.Hususy model önümleri häzirki wagtda 104 modeli eýeleýär.

       Onda nauşnik öndürmek nähili?

Kompaniýanyň her täze önümi, marketing bölümi tarapyndan baha berlenden soň öndüriler, sebäbi ulanyjynyň bazardaky zerurlyklaryna düşünmelidiris we kooperatiw müşderiler üçin satuw nokatlaryny tapmalydyrys;Simsiz nauşnik çiplerini saýlamakda, önümiň hiliniň ulanyjynyň isleglerini üpjün etmegi üçin Yison elmydama iň täze ulanylmagyny talap edýär.

1
2

TWS üçin ulanyjylara has köp garaşma wagty we ulanylyş hili gerek.Ulanylýan batareýa bölümi has ýokary mAh batareýadyr we ýokary tizlikli birikmäni üpjün etmek bilen, ulanyjylary howpsuz duýuň, Bluetooth saýlamak iň çydamly stil.

3

1998-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli zawod, esasanam Afrika bazarynda müşderilere ýokary hilli önümler hödürleýän OEM-e ygrarlydy.OEM müşderilerimiz Afrikanyň köp ýurtlarynda ýerleşýär.Şol bir wagtyň özünde, “Yison” markasy hem köp müşderi tarapyndan tanaldy.

4

2013-nji ýylda kompaniýanyň toparynyň yzygiderli ösmegi bilen önümçilik bölümi 30 adamdan 80 adama, önümçilik liniýasy 3 setirden 8-10 setire çenli ýokarlandy we bir simli nauşnikden, maglumat liniýasyndan we nauşnikden üýtgedi.Nauşnikler TWS, boýnuna dakylýan Bluetooth nauşnikleri, zarýad berijiler, awtoulag güýçlendirijileri, Bluetooth ses we beýleki önümlere goşuldy.

5

2013-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli önümçilik liniýasynyň kämilleşdirilmegi täze önümleriň ýokary tizlikli çykarylmagy üçin ýeterlik güýç berdi.Önümçilik bölüminiň netijeli önümçiligi marketing bölümi üçin ýeterlik güýç berýär.“Yison” jübi telefonynyň esbaplary esasan lomaýdyr, şonuň üçin önümçilik bölümi marketing bölüminiň satuw tizligini kesgitleýär.

2022-nji ýylda epidemiýanyň ösmegi bilen isonison bazary öňünden kesgitlär we innowasiýa ösüşini talap eder we ähli zawodlaryň önümçiligine az täsir eder.Elbetde, jübi telefonynyň garnituralaryna zerurlyk bar bolsa, wagtynda habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 12-2022-nji sentýabr