Zawod gezelenji

Önümçilik bölümi

“Yison” häzirki wagtda 160 önümçilik işgäri bilen bir wagtda önümçilikde 8 önümçilik liniýasyna eýedir, şonuň üçin üpjünçilik kuwwatymyz we ýük daşamak kuwwatymyz şeýle netijelidir.Esasan öz markamyz YISON & CELEBRAT satýarys.Customörite zerurlyklar bar bolsa, wagtynda habarlaşyp bilersiňiz Satuw bölümimiz bilen habarlaşyň.

Ammar ammary

Yison häzirki wagtda harytlary saklamakda, harytlaryň çyglylygyna, harytlaryň gaplanylmagyna, harytlaryň iberilmegine we harytlaryň konteýnerlere iberilmegine garamazdan iň amatly ammar dolandyryş usulyny ulanýar, her tarap ýokary standartlara laýyklykda amala aşyrylýar, müşderiler önümlerimize baha berip bilerler.Alada etme, biz bilen has köp hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Ippingük daşaýan konteýner

“Yison” her gezek ýüklenende we iberilende, hil barlag bölümi iberilýänleriň sanyny, gaplaýyş gutularynyň sanyny we harytlaryň göwnejaý eksport edilmegini üpjün etmek, müşderiniň harytlary barlamagyny aňsatlaşdyrmak üçin guty belligi maglumatlarynyň tassyklanmagy, we müşderi üçin has köp wagt tygşytlaň.

Müşderi zawodyny barlamak

Yison 25 ýyl bäri Hytaýda professional ses öndürijisi.Müşderileri zawody gözden geçirmäge çagyrýarys.Müşderiler önümlerimize has gowy ynanyp we kompaniýamyzyň güýjüne ynanyp biler ýaly, prosese laýyklykda zawody barlamak üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk ederis.