Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Guanç Guangzhouou YISON Electron Technology Co., Limited (YISON) 1998-nji ýylda esaslandyryldy, esasan önümçilik we işleýän paýdarlar tehnologiýasy kärhanalarynyň birinde hünär dizaýny, tehnologiýa gözleg we ösüş, önümçilik we önümçilik, import we eksport satuwy toplumydyr. nauşnikler, Bluetooth gürleýjileri, maglumat kabelleri we beýleki 3C esbaplary elektron önümleri.

YISON
YISON-a göz aýlaň

YISON 20 ýyldan gowrak wagt bäri ses pudagyna ünsi jemleýär, Guangdong welaýaty we ýurt tarapyndan ykrar edildi we welaýat we milli şahadatnama bilen sylaglandy.Hytaýyň meşhur önüm öndürmek komiteti YISON-a "Hytaýyň elektronika pudagynda iň gowy on marka" diýen hormatly şahadatnamany gowşurdy.Guanç Guangzhouou ylym we tehnologiýa innowasiýa komiteti (GSTIC) ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny berdi.2019-njy ýylda YISON Guangdong welaýat şertnamasyna gözegçilik etmek we karzy bahalandyrmak kärhanasy "şahadatnamasyna eýe boldy. YISON ýurduň we döwrüň ösüşini yzarlaýar, milli marka gurýar we Hytaýyň intellektual önümleriniň dünýäde meşhur bolmagyna kömek edýär.

YISON sarp edijilere iň moda we ýokary hilli 3C esbaplaryny elektron önümleri bilen üpjün etmegi talap edýär.Önümleriň dizaýny adamlara gönükdirilen we size iň amatly ulanmak tejribesini getirmek üçin ergonomiki dizaýny kabul edýär.Dizaýnerlerimiz material seçiminden başlap, dizaýna çenli ähli jikme-jiklikleri oýlap tapýarlar we ajaýyp hil yzarlaýarlar.Önümiň hilini gözlemekde modanyň daşky görnüşi we ajaýyp hiliniň utgaşmagyna üns berýäris.Adamlara gönükdirilen, ýönekeý moda tendensiýasy dizaýny, tebigy we täze reňkler, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmäge çalyşýar, elektron enjamlar toplumynda özboluşly şahsyýetiňizi görkezmäge mümkinçilik berýär.

Garaşsyz dizaýn we önümçilik

YISON köp ýyllaryň dowamynda garaşsyz dizaýn we gözleg we işläp taýýarlamagy talap edýär we önümleriň köp görnüşini, seriýasyny we kategoriýalaryny dizaýn etdi.Umuman alanyňda, YISON 80-den gowrak daşky dizaýn patentini we 20-den gowrak peýdaly model patentini aldy.

YISON dizaýner topary ýokary hünär derejesi bilen TWS nauşnikleri, simsiz sport nauşnikleri, simsiz boýnuň asma nauşnikleri, simli nauşnikler, simsiz gürleýjiler we beýleki önümler ýaly 300-den gowrak önümi üstünlikli ösdürdi.Asyl dizaýn nauşnikleriniň köpüsi, dünýäde 200 million ulanyjynyň söýgüsini we ykrar edilmegini gazandy.

YISON markasynyň CX600 (8mm dinamiki birligi) we i80 (goşa dinamiki birlik) nauşnikleri Hytaý ses senagaty assosiasiýasynyň bilermenler emininiň hünär ses hiline baha berdi we Hytaý ses senagaty birleşigi tarapyndan “Altyn gulak” baýragyna mynasyp boldy.Altyn gulak saýlamak baýragy.

Hakyky tassyklama şahadatnamalary

YISON, daşky gurşawy goramak boýunça öz wezipesini ýerine ýetirmegi talap edýär.Greenaşyl daşky gurşawy goramak ýörelgesine eýerýäris, daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin jogapkärçilikli we geljegi uly çäreler.Daşky gurşawy goramak ýörelgesi diňe önümiň dizaýnynda däl, eýsem çig mal we gaplaýyş materiallaryny saýlamakda-da öz beýanyny tapdy.YISON-yň ähli önümleri milli standartlara (Q / YSDZ1-2014) berk öndürilýär.Hemmesi RoHS, FCC, CE we beýleki halkara ulgam sertifikatlaryndan geçdi.