Gollanma we synlar

Nauşnikleriň dogry jübütini nädip saýlamaly?

Nauşnik saýlaýarsyňyzmy?Siz muny aldyňyz

Durmuşyň hiline täsir edýän gündelik enjamlaryň hemmesinden nauşnikler sanawyň golaýynda ýa-da başynda.Biz olar bilen ylgaýarys, ýatýarys, otlylarda we uçarlarda geýýäris - käbirlerimiz hatda iýýäris, içýäris we nauşnik astynda uklaýarys.Näme?Gowy jübüt durmuş derejäňizi ýokarlandyrýar.Gaty gowy däl jübütmi?Köp däl.Şonuň üçin bu ýerde biziň bilen ýapyşyň we indiki 5-10 minutda bulaşyklygy ýeňip geçeris, saýlawlaryňyzy daraltmaga kömek ederis, belki gözüňizi we gulagyňyzy hem açarys.Diňe käbirlerini gözleýän bolsaňyzköplenç berilýän soraglar.nauşnik esbaplary, ýa-da halanýanlarymyzyň sanawyny görmek üçin öňe geçmek isleseňiz, şonuň üçin gidiň - has aşakda duşuşarys.

Dogry nauşnikleri saýlamagyň 6 ädimi:

Nauşnik satyn almak boýunça gollanma aldaw sahypasy

Diňe bir zady okamak isleseňiz, muny okaň.

Ine, özüňize soramaly we indiki jübüt nauşnikleri saýlanyňyzda, dişlemegiň ululygyny bilmek üçin iň möhüm zatlar.

1. Olary nähili ulanarsyňyz?Sagady öýde ýa-da işde has köp ulanýarsyňyzmy?ylgaýarka ýykylmajak nauşnik gözleýärsiňizmi?Ora-da köp adamly uçarda dünýäni petikleýän nauşnik?Aşakdaky hatar: Nauşnikleri nähili ulanmagy meýilleşdirýändigiňiz, satyn alýan nauşnikleriň görnüşine täsir etmelidir.Birnäçe görnüşi bar.

2. Haýsy nauşnik isleýärsiňiz?Nauşnikler gulagyň üstünde geýilýär, nauşnikler bolsa ähli gulagy gurşap alýar.Gulaklaryň arassa ses hili üçin iň gowusy bolmasa-da, içindäki bökjekleri edip bilersiňiz - olar ýykylmaz.

3. Simli ýa-da simsiz isleýärsiňizmi?Simli = Dowamly doly güýçli signal, ýöne henizem enjamyňyza (telefon, planşet, kompýuter, mp3 pleýer, telewizor we ş.m.) birikdirildi.Simsiz = Arkaýyn aýlanyp bilersiňiz, hatda halaýan aýdymlaryňyza isleýşiňiz ýaly tans edip bilersiňiz, ýöne käwagt signal 100% däl.(Simsiz nauşnikleriň köpüsi kabeller bilen gelse-de, iki dünýädenem gowy zatlary alyp bilersiňiz.)

4. closeapmak ýa-da açmak isleýärsiňizmi?Germetiki taýdan ýapyk, daşarky dünýäde deşik ýok (hemme zat möhürlenendir).Daşky dünýä deşikler we / ýa-da perforasiýa bilen açyk arka ýaly açyk.Gözüňizi ýumuň, öňküsi aýdym-sazdan başga hiç zat bilen öz dünýäňizde galmagyňyzy üpjün edýär.Ikinjisi, has tebigy diňlemek tejribesini döredip, adaty stereoga meňzeş) aýdym-saz çykyşyňyza mümkinçilik berýär.

5. Ynamly markany saýlaň.Esasanam ýerli belli bir abraýy bolan nauşnikler ýa-da ulanyjylar tarapyndan ulanylýan markalar.Markalary barlamak we gözden geçirmek üçin wekilimiz bar - hemmesini dardan asýarys.

6. Ygtyýarly dilerden täze nauşnik satyn alyň.Ony ygtybarly we rahat ulanyp bilýän bir ýyllyk kepillik möhletini beriň.Öndürijiniň kepilligini, hyzmatyny we goldawyny alyň.(Soňky ýagdaýlarymyzda, satuwdan soň hem goldaw kepillendirilýär.)

7. Ora-da galanlaryny taşlap, şu ýerde görkezilenlerden birini satyn alyň:2022-nji ýylyň iň gowy nauşnikleri.Soňra özüňize tejribe beriň.Indi hünärmenlerimiziň islän zadyna islendik bahadan iň gowy nauşnikdigini aýdyp bilersiňiz.mesele barmy?Islän wagtyňyz satuw hünärmenlerimiziň biri bilen jaň edip, gürleşip bilersiňiz.

Stepdim 1. Nauşnikleri nähili ulanjakdygyňyzy kesgitläň.

Syýahat edeniňizde, diňleýiş otagyňyzda ýa-da sport zalynda nauşnik ulanarsyňyzmy?Ora-da üçüsi hem bolup biler?Dürli nauşnikler dürli ýagdaýlar üçin has gowy bolar - we bu gollanmanyň galanlary size laýyk gelýänleri kesgitlemäge kömek eder.

asdzxcxz1
asdzxcxz2

2-nji ädim: Dogry nauşnik görnüşini saýlaň.

iň möhüm karar.

Simsiz üýtgeşmeler, sesiň ýatyrylmagy, akylly aýratynlyklar we başgalary ara alyp maslahatlaşmazdan ozal haýsy nauşnik görnüşini halaýandygyňyzy kesgitlemeli bolarsyňyz, geliň başlalyň.Nauşnik stiliniň üç esasy wariantygulakdan, gulakdan we gulakdan.

asdzxcxz14
asdzxcxz3

Gulakly nauşnikler

Üç görnüşden iň ulusy, gulakly nauşnikler gulaklaryňyzy gurşap alýar ýa-da ýapýar we ybadathanalara we ýokarky eňege ýeňil basyş bilen ýerinde saklaň.Beýleki ikisi üçin bu stil ofisde ýa-da gatnawda ulanmak üçin has amatlydyr.Artykmaç gulakly nauşnikler iki wersiýada gelýän klassiki özboluşly nauşniklerdir: ýapyk we açyk.Osedapyk arka nauşnikler, aýdym-sazyňyzy tebigy ýagdaýda saklaýar, töweregiňizdäkileriň diňleýän zadyňyzy eşitmeginiň öňüni alýar, açyk nauşniklerde daşarky sesiň we içiň sesini çykarýan açyklyklar bar.(Bu ýerdäki täsir has tebigy, giň ses, ýöne soňundan has köp.)

Gowy

Gulakly nauşnikler gulaklaryňyz bilen nauşnikleriň arasynda boşluk goýýan ýeke-täk görnüşdir.Gowy jübütde, meýdança gowy konsert zalynyň edişi ýalydyr: çykyşdan uzaklyk duýgusyny döredip, sizi tebigy ses bilen çümdürmek.Şonuň üçin gaty gowy gulakly nauşnikdäki aýdym-saz öldüriji, şonuň üçin köp ses inersenerleri we aýdym-saz öndürijileri olary halaýarlar.

Gowy däl

Adaty gulakly nauşnik şikaýatlaryna şular girýär: Gaty köp.gaty uly.Klaustrofobiýa.Gapynyň jaňyny eşidemok."Gulaklarym gyzýar."Bir sagatdan soň gulagymda ýadawlyk boldy.(Näme bolsa-da.) Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, rahatlyk şahsy islegiňizdir.Has premium nauşnikleriň käbirinde goşmaça rahatlyk üçin guzy derisi we ýadyň köpügi ýaly materiallar bar.

ýene näme?

Gaty gulakly nauşnikler bilen ylgap ýa-da maşk edip görseňiz, gulagyňyzy derläp biler.6öne 6 sagatlyk uçuşda bolsaňyz we hakykatdanam özüňizi dünýäden üzňeleşdirmeli bolsaňyz, gulak asmak iň gowusy, esasanam içerki sesiň ýatyrylmagy bilen.Adatça gurlan batareýa beýleki 2 modelden has uludyr we ulanmak tejribesi has amatlydyr.Netijede, has uly ses elmydama has gowudyr, has uly gulakly nauşnik = has uly gürleýjiler + has uly (has uzyn) batareýanyň ömri.

PS Bir jübüt ýokary derejeli gulakly nauşnikleriň laýyklygy we gutarmagy adatça ajaýyp.

asdzxcxz4

Gulakly nauşnikler

Gulakly nauşniklerköplenç gulakly nauşniklerden has kiçi we ýeňil bolýar we gulak gulaklary ýaly göni gulaklaryňyza basyş arkaly kelläňizde galýar.Gulakly nauşnikler hem açyk we ýapyk üýtgeşikliklerde bolýar, ýöne, adatça, gulak gulakly nauşniklere garanyňda has gurşaw sesini çykarar.

Gowy

Gulakly nauşnikler, haýsydyr bir ses çykarmak bilen, ofis dünýäsini ýa-da öýüňizdäki diňleýiş otagyňyzy iň oňat edip, aural dünýäsini ýok etmegiň arasynda iň oňat ylalaşykdyr.Köp modeller sähelçe göçme bukja bukulýar we käbirleri gulakly nauşnikler aşa gulakly nauşnikler ýaly gyzmaýar diýýärler..

Gowy däl

Adaty gulakly nauşnikler: Gulaklara aşa köp basyş belli bir wagtdan soň agyrýar.Başymy ýaýkanymda ýykylýar.Käbir daş-töwerekdäki ses näme bolsa-da girýär.Gulakhalkalarymy gysýarlar.Artykmaç gulak modelleri bilen alýan has çuňňur sazlary küýsedim.

Ýene näme?

Käbir adamlar gulakly nauşnikleriň gowy jübütiniň (içindäki gaty sesiň ýatyrylmagy bilen) şol bir bahadan artykmaç gulak ekwiwalentine deňdigini öňe sürerler.

asdzxcxz5

3-nji ädim: Nauşnik ýapykmy ýa-da açykmy?

ýapyk nauşnik

Adatça gulagyňyzy doly örtýär, üstesine-de ses azaltmak funksiýasy.Bu ýerde gapagyň deşikleri ýa-da şarjagazlary ýok we tutuş gurluş gulagyňyzy ýapmak üçin niýetlenendir.. gulaklary.Bu nauşnikleriň ähli görnüşleriniň iň köp ýaýran dizaýny (gulakdan, gulakdan we gulakdan).

Ahyrky netije: gözüňizi ýumuň we kelläňizde göni orkestr oýnar.Bu arada ýanyňyzdaky adam hiç zat eşitmeýär..Diňe ses azaltmak tehnologiýasyny goşuň we dünýäňiz hakyky dünýäden has uzak görüner.

açyk nauşnik

Nauşnik açyň.Geýmek has amatly we ulanmak has amatly.Howa we deşikleri görüň?Sürüji daşarky dünýä bilen ýüzbe-ýüz bolanda (gulak käselerinde oturmagyň ýerine) ses geçýär we gulagyň içine howanyň girmegine we çykmagyna mümkinçilik berýär.Bu has giň ses (ýa-da ses sahnasy) we adaty stereonyň illuziýasyny döredýär.Käbirleri aýdym diňlemegiň has tebigy, oýlanyşyksyz usulydygyny aýdýarlar."Orkestri diňlemek ýaly" meňzeşligine ýapyşsak, bu gezek dirijoryň oturgyjynda, sazandanyň sahnasynda.

Onlyeke-täk duýduryş: töweregiňizdäkileriň hemmesi diňleýän aýdymyňyzy diňlär, şonuň üçin olar uçar ýa-da otly ýaly köpçülik ýerlerine laýyk däl.Açyk nauşnikleri diňlemek üçin iň amatly ýer: öýde ýa-da ofisde (gaty gowy bilýän işdeşiň ýanynda.) Şonuň üçin umumy maslahat ony öýde ulanmak, öý işleriňizi aýdym-saz bilen doldurmak, we töweregiňizdäki sesleri henizem eşidiň.

Şonuň üçin indi haýsy nauşnikleri halaýandygyňyzy we ýapyk ýa-da açyk goldaw isleýändigiňizi bilýärsiňiz diýip umyt edýärin.Geliň, dowam edeliň ... gowy zatlar indiki.

asdzxcxz6
asdzxcxz7

4-nji ädim: Simli ýa-da simsiz?

Bu aňsat, ýöne munuň şahsy islegimizdigini aýdýarys.

Ilki bilen gysgaça taryh: Bir wagtlar kimdir biri bluetooth oýlap tapypdyr, soň bolsa kimdir biri nauşnik dakypdyr (esasanam dünýäde ilkinji simsiz nauşnikleri oýlap tapypdyr), hawa bolsa-da, elbetde gowy pikir, ýöne biri bar uly mesele: Birinji nesil Bluetooth nauşnikleriniň sazy gaty erbet eşidildi.Kiçijik, gorkunç gorkunç ... ýa-da bir tabak suwda AM radio ýaly erbet.

Ine, şonda şeýle boldy.Bu indi.Häzirki wagtda premium Bluetooth simsiz nauşnikleri ajaýyp we sesiň hili şol bir önümiň simli görnüşlerinden tapawudy ýok diýen ýaly.Saýlamak üçin iki dürli görnüş bar: simsiz we hakyky simsiz.

Simsiz nauşniklerde gulagyňyzdaky Bose SoundSport ýaly iki gulagy birleşdirýän kabel bar.“Bose SoundSport Free” ýaly hakyky simsiz nauşnikler bilen, aýdym-saz çeşmelerine ýa-da her gulagyň arasynda sim ýok (aşaga serediň).

Simsiz nauşnikleriň artykmaçlyklaryny sanap bilerdik - erkinlik duýgusy, enjam bilen fiziki taýdan birikdirilmedi we ş.m. ýöne näme üçin?Bu ýönekeý: Simsiz nauşnikleri alyp bilýän bolsaňyz, alyň.Galyberse-de, häzirki wagtda bazardaky her jübüt simsiz nauşnik kabel bilen gelýär, şonuň üçinem iki dünýädenem gowy zatlary alyp bilersiňiz.

Simagny, simli nauşnikleri göz öňünde tutmak üçin henizem iki möhüm sebäp bar.Birinjisi: Çynlakaý sazanda, ses inereneri we / ýa-da ses tehnigi bolsaňyz, şertlere garamazdan has ýokary hilli ses we yzygiderli has gowy ses üçin simli nauşnikler islärsiňiz.

Audioofiller we / ýa-da aýdym-saz üçin doglanlar üçin hem edil şonuň ýaly.

Simli simsizligiň ikinji uly sebäbi batareýanyň ömri.Bluetooth batareýany yzygiderli zaýalaýar we batareýanyň haçan gutarjakdygyny asla çaklap bilmersiňiz.(Simsiz nauşnikleriň köpüsi 10-dan 20+ sagada çenli dowam eder.)

asdzxcxz8
asdzxcxz9

5-nji ädim: Sesi ýatyrmak.

Eşitmek ýa-da eşitmezlik?Bu sorag.

Çalt gaýtalamak.

Iň gowusy, şu wagt nauşnik stilini saýladyňyz: Artykmaç gulak, gulak ýa-da gulak.Soň bolsa açyk ýa-da ýapyk dizaýny saýladyňyz.Ondan soň simsiz we ses çykaryjy tehnologiýalaryň artykmaçlyklaryny ölçediňiz.Indi bu kiçijik, ýöne şonda-da gymmatly - goşmaçalar.

1978-nji ýylda Bose atly täze bir kompaniýa NASA ýaly bolup, nauşniklerinde kämilleşmek üçin 11 ýyl gerek boljak çylşyrymly ses çykaryjy tehnologiýa garşy ep-esli zehinini taşlady.Häzirki wagtda bu tehnologiýa has gowudyr we aslynda “Sony” -niň öz wersiýasy dünýä derejesinde gaty gowy, haýsydyr bir usul bilen jadygöýlik ýa-da jady ulanýarlar öýdersiňiz.

Bu ýerde hakyky waka: sesiňi ýatyrmak üçin nauşnik tehnologiýasynyň iki dürli görnüşi bar we ikisi hem töweregiňizdäki sesleri ýok etmek üçin işleýär (gapdalyndaky bizar ediji it ýa-da multfilm görýän çagalar ýaly), aýdym-sazyňyza ünsi jemläp bilersiňiz.“Işjeň sesleri ýatyrmak”, islenmeýän sesler döredilen we ýok etmek üçin düzülen täze sesleriň üsti bilen islenmeýän sesleriň ýok edilmeginiň täze usulydyr.“Passiw ses azaltmak” has arzan, güýç gerek däl we islenmeýän sesiň öňüni almak üçin izolýasiýa usullaryny ulanýar.

OugheterlikYlalaşyk:

Soňky üç ýylda nauşnik satyn almadyk bolsaňyz, gaty gowy garaşylýar.Içindäki iň soňky ses çykaryjy tehnologiýa bilen has ýokary hilli nauşnikleriň - gulakdan, gulakdan ýa-da gulakdan näderejede ýokarydygyny aýtmak kyn.Işli uçaryň ýa-da otlynyň içerki sesi bolsun, gije şäher, ýakyn ofis işgärleriniň gykylygy ýa-da ýakyn ýerdäki ýeňil tehnikanyň sesi bolsun, hemmesi sizden we aýdym-sazyňyzdan başga hiç zat galdyrmaýar.

Sesi ýatyrýan iň oňat nauşnikler hakykatdanam gymmat (50- 200 dollar aralygynda pul sarp etmegine garaşyň) we “iň gowy ses çykaryjy” dalaşgärlere Bose, Sony, Apple we Huawei ýaly MVP-ler girýär.

asdzxcxz10
asdzxcxz11

Stepdim 6. Görnüşler, goşmaçalar we esbaplar.

Gowy zady hasam gowulaşdyrmagyň birnäçe usuly.

asdzxcxz12
asdzxcxz12

Güýçlendirijiler

Nauşnik güýçlendirijileri 99 $ -dan 5000 $ aralygynda.. . "Işleýşi: Beýleki zatlaryň arasynda nauşnik amp ýazgy wagtynda köplenç gömülen pes derejeli sanly maglumatlara girer.Netije: has aýdyňlyk, has uly dinamiki diapazon we ajaýyp jikme-jiklik.

Nauşnik ampini ulanmak 1, 2, 3 ýaly aňsat. 1) Nauşnik ampini dakyň.2) Nauşnik ampini enjamyňyza dogry patch şnury bilen birikdiriň.Amperleriň köpüsi dürli patch şnurlary bilen gelýär, diňe telefon, planşet, kabul ediji we ş.m. enjamyňyz bilen işleýän birini saýlaň 3) Nauşnikleri täze nauşnik ampine dakyň.Boldy.

DACs

DAC = Analog öwrüji üçin sanly.MP3 faýly görnüşindäki sanly aýdym-saz gaty gysylýar we netijede asyl analog ýazgysynyň bir bölegi bolan jikme-jiklik we dinamika ýetmezçilik edýär.Emma DAC sanly faýly analog faýla öwürýär ... we analog film asyl studiýa ýazgysyna has ýakyn.Her sanly aýdym-saz pleýeri eýýäm DAC bilen gelse-de, aýratyn, has gowy DAC aýdym-saz faýllaryňyzy has wepaly öwürer.Netije: has gowy, baý, arassa, has takyk ses.(DAC işlemek üçin nauşnik amp talap edýär, ýöne tapjaklaryňyzyň köpüsi amperdir.)

DAC enjamyňyzda - aýdym-saz diňläniňizde (smartfon, planşet, mp3 pleýer we ş.m.) we nauşnikleriň arasynda ýaşaýar.Bir şnur DAC-yňyzy enjamyňyza, beýlekisi bolsa nauşnikleri DAC-a birikdirýär.Sen sekuntda işleýärsiň.

Kabeller we stendler

Köp gulakly nauşnikler tozandan, kirden we zeperlerden goramak üçin öz halatlary bilen geler.Themöne olary ýygy-ýygydan diňleseňiz we görkezmek isleseňiz, nauşnik stendi, enjamyňyzy görkezmek üçin ajaýyp wariantdyr.Nauşnik kabelini ýa-da gulak käselerini täzelemeli bolsaňyz, käbir markalar nauşnikleri täze ýaly saklamak üçin çalşylýan bölekleri satýarlar.

Aýdym-saz görnüşi hakda näme?

Öňe gidýän rok diňlemek üçin haýsy nauşnikler has gowy işleýär?Häzirki zaman nusgawy sazy hakda näme?

Günüň ahyrynda nauşnik islegi düýbünden subýektiw.Käbirleri diňe barok klassiklerini diňleseler-de, has az basmagy makul bilýärler, başga biri hip-hopdaky wokallara hakykatdanam üns berýär.Şonuň üçin biziň maslahatymyz: alada etmeli zadyňyz däl.Eger satyn alýan bolsaňyzpremium nauşnik($ 600 + pikir ediň), her bir ownuk jikme-jigiň takyk aýdyňlyk bilen berilýändigine göz ýetirip bilersiňiz.

Näme üçin bahalarda beýle uly tapawutlar?

1K-dan 5K dollar aralygynda ýokary derejeli nauşnik, iň oňat materiallaryň kömegi bilen gurulýar we köplenç el bilen ýygnalmaýar, kalibrlenýär we synagdan geçirilýär.(1K $ -dan az nauşnikler, köplenç el bilen gurnalan awtoulaglaryň köpüsi ýaly robot bilen gurulýar.)

Mysal üçin, “Focal” -yň “Utopia” nauşniklerindäki gulakhalkalar ýokary dykyzlykly, ýadyň köpügi boýunça italýan guzy derisinden örtülendir.Boýuntyryk gaty deňagramly, uglerod süýüminden ýasalan, deri örtülen we hakykatdanam amatly.Içinde arassa berilýum gürleýjisi we aşa tehniki bolmazlyk: 5Hz-den 50kHz-a çenli üýtgeýän “Fokal” geçirijisinden ýygylyk seslenmesi - haýsydyr bir krossower ýa-da passiw süzgüçsiz - bu ajaýyp we ajaýyp.Hatda şnur hem ýörite bolup, päsgelçilikden goramak üçin ýörite galkan bilen asyl ses signalyna hormat goýmak we goldamak üçin ýörite saýlanýar.

Aşaky ujunda, italýan guzy derisinden we arassa berilýum sürüjisiz ýaşap bilýän bolsaňyz, has az ses bilen ajaýyp ses alyp bilersiňiz..

Kepillik hakda näme?

Ygtyýarly dilerden satyn alanyňyzda, täze nauşnikler doly öndürijiniň kepilligi bilen gelýär.Mundan başga-da, ygtyýarly diler bilen satyjydan telefon we e-poçta goldawyny, şeýle hem öndürijiniň goldawyny alarsyňyz.Satuwdan soňky doly hyzmat ulgamy bolan isonison, müşderiler üçin aladalary çözmek, gönüden-göni habarlaşmak ýa-da ony satyn alan diler bilen habarlaşmak üçin bir ýyl kepillik möhleti bar.

Sorag-jogap

Näme üçin nauşnik sesim elmydama şeýle pes we ýalpyldawuk sesiň hiline täsir edýär?

Birnäçe sebäp bolup biler!Ine, bellemeli käbir zatlar:

· 1.Enjamyňyzy barlaň.Olaryň doly birikdirilendigine göz ýetiriň we enjamlaryňyzyň (jaklaryňyzyň) arassadygyna göz ýetiriň.Gulak gulaklaryny ulanýan bolsaňyz, olaryň arassa we ýapyk däldigine göz ýetiriň.Simli nauşnikler üçin nauşnikleriň simleriniň hiç hili zeper ýetmändigine göz ýetiriň.

· 2. Simsiz nauşnik üçin enjamlaryň arasynda metal stol ýaly zatlar bolup biler.Şeýle hem, enjamdan 10 metr uzaklykda däldigiňize göz ýetirmeli;bu baglanyşygy gowşadar we diňlemek tejribäňize täsir edip biler.

3.Siz görkezme gollanmasyna eýerip, nauşnigi täzeden açyp we telefony gaýtadan ulanmak üçin birikdirip bilersiňiz.

Näme üçin nauşnik gulagymy agyrdýar?

Nauşnikleriň / gulaklaryň oňaýsyzlyga sebäp bolmagynyň birnäçe sebäbi bar.Ilki bilen ilki bilen, olaryň gowy sazlanandygyna we dogry laýykdygyna göz ýetiriň.Fitaramaz ýagdaý kelläňize we gulaklaryňyza artykmaç basyş edip, gahar-gazaba we rahatsyzlyga sebäp bolup biler.

Şeýle hem aýdym-saz diňleýändigiňize tomaşa etmeli.Biz alýarys, käwagt diňe sesiňi ýokarlandyrmaly bolarsyň!Diňe jogapkärçilik bilen ýerine ýetiriň.85 desibeliň bosagasyndan ýa-da ondan ýokary ses derejesi eşidişiň peselmegine, gulagyň agyrmagyna ýa-da garynjanyň döremegine sebäp bolup biler.

Gulak gulaklaryny ulanýan bolsaňyz, ýokarda agzalan ses töwekgelçiligi bar, ýöne dogry arassalanmasa gulak kanalyna bakteriýalary we allergenleri girizip biler.Her kimiň gulagy başga, eger gulak / nauşnik dürli ölçegli nauşnikler bilen gelmedik bolsa, bu hem gulagyňyza laýyk gelmese oňaýsyzlyga sebäp bolup biler.

Nauşnik siziň üçin erbetmi?

Bularyň hemmesi ortaça we jogapkärçilik hakda.Nauşnikleri pes ses derejesinde ulanýan bolsaňyz, 24/7-de ulanmaň, gulaklaryňyzy arassalaň we hemme zadyň laýykdygyny we dogry duýulýandygyna göz ýetirmek üçin goşmaça wagt sarp etseňiz, gowy bolmaly.Şeýle-de bolsa, aýdym-sazyňyzy her gün mümkin boldugyça gaty güýçli çalsaňyz, gulagyňyzy hiç wagt arassalamasaňyz we laýyk gelmeýän nauşnik daksaňyz, käbir meselelere baş goşup bilersiňiz.

Haýsy nauşnik iň gowusy?

Nähili sorag ... Gözleýän zadyňyza bagly!Göçme isleýärsiňizmi?Iň ýokary ses ýatyrylýarmy?Sesiň hiline nä derejede höwesli?Nauşniklerden iň köp isleýän zadyňyz hakda pikirleniň we şol ýerden alyň!Näme isleýändigiňize düşüneniňizden soň, bize göz aýlaň2022-nji ýylyň iň gowy nauşnikleriher nyrhda islendik zerurlyk boýunça tekliplerimizi görmek üçin sanaw beriň.

Nauşnikler garynjanyň döremegine sebäp bolup bilermi?

Hawa.85 desibel çäkden ýa-da ondan ýokary aýdym-sazlary yzygiderli diňleseňiz, wagtlaýyn ýa-da hemişelik eşidiş zeperlenmegine we garynjanyň döremegine sebäp bolup bilersiňiz.Şonuň üçin howpsuz boluň!Sesiň sesini birnäçe düwmä öwüriň, edeniňize begenersiňiz.

Nauşnikler gulak gulaklaryndan has gowumy?

Gulak gulaklary arzan, ykjam we işleýän wagtyňyz ulanmak üçin has gowy bolýar.Şeýle-de bolsa, nauşnikler has gowy ses hilini, sesiň ýatyrylmagyny we batareýanyň ömrüni üpjün edýär.

Gulak gulaklaryňyzda bolany üçin ses derejesi tebigy ýagdaýda 6-9 desibel ýokarlanyp biler we sesiň ýatyrylmagy adatça gulakly nauşnikler ýaly gowy bolmansoň, ses düwmesine ýygy-ýygydan baryp bilersiňiz.Bu hökman erbet zat däl, ýöne ýetirýän zyýanyňyza-da düşünmän, gulagyňyza zeper ýetirýän sesleri diňlemek gaty aňsat.

Nauşnik suw geçirmeýärmi?

Suw geçirmeýän jübüt nauşnik tapmak kyn bolmagy mümkin, ýöne suw geçirmeýän gulakhalkalar bar!Suw geçirmeýän gulakhalkalarymyza göz aýlaňşu ýerde.

Nauşnikler uçar basyşyna kömek edermi?

Dinönekeý nauşnikler kömek etmez.Açyş täsiri, uçaryň içindäki howa basyşynyň we dykyzlygynyň üýtgemegi bilen ýüze çykýar.Şeýle-de bolsa, üýtgeýän basyşy ýeňip geçmek üçin ýörite gulakhalkalar bar!

Nauşnikleri ýatyrýan ses, güýçli hereketlendirijiniň sesini gark edip, uzak uçuş wagtynda has gowy uklamaga kömek edip, uçuşyňyzyň galan böleginden lezzet almaga kömek edip biler.Geçirilen gözlegler, aýdym diňlemek aladanyň 68% azalandygyny ýüze çykardy!Şonuň üçin nauşnikleri ýatyrýan bir jübüt ses alyň (Sony WH-1000XM4s maslahat berýäris), artykmaç uçuş sesini we şowhunly oturgyç goňşularyny ýapyň, halaýan pleýist sanawyňyzy ýa-da podkastyňyzy goýuň we dynç alyň.

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

J: YISON 21 ýyldan gowrak nauşnik dizaýn edýär we öndürýär, zawodymyz Çia şäheriniň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Baş ofisi Guanç Guangzhouou.

Tölegi nädip etmeli?

J: Paypal, Western Union, T / T bank geçirmesi, L / C ... (öndürmezden ozal 30% goýum.)

Harytlary nädip iberip bilersiňiz we näçe wagt gerek bolar? 

J: Adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT, deňiz, howa arkaly iberýäris.Gelmek üçin adatça 5-10 gün gerek bolýar.

Soňky hyzmatlaryňyz barada näme aýdyp bilersiňiz? 

J: Eger hil meselesi bar bolsa, haýal etmän biziň bilen habarlaşyň, kemçilikli önümleri çalşarys, size iň oňat çözgüt ýollaryny bereris.

Entegem anyk dälmi?

2021-nji ýyla çenli YISON-da simli nauşnikler, simsiz nauşnikler, nauşnikler, TWS nauşnikler, simsiz gürleýjiler, usb kabeli we ş.m. ýaly 300-den gowrak önüm bar we 100-den gowrak önüm patent şahadatnamasyny aldy.YISON-yň ähli önümleri RoHS we CE, FCC we beýleki halkara şahadatnamalaryna laýyk gelýär, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli ýokary hilli önümleri gözleýäris.Şu wagta çenli önümlerimiz dünýäniň 70-den gowrak ýurduna we sebitine satyldy.söwda markalarymyz we agent dükanlarymyz geljekde artmagyny dowam etdirer, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Okanyňyz üçin sag boluň - ajaýyp täze nauşniklerden lezzet alyň!

Hormatlamak bilen,

“Yison & Celebrat” nauşnikleri.

“Yison & Celebart” nauşnikleri hakda

“Yison” 1998-nji ýylda Gonkongda döredilip, ykjam telefon garnituralary toplumy hökmünde ykjam telefon esbaplaryny gözlemek we ösdürmek, dizaýn etmek, öndürmek we satmak üçin bagyşlandy.100-den gowrak şahadatnamamyz we patentimiz bar we garaşsyz gözleglere we ösüşlere köp maýa goýýarys, şonuň üçin önümlerimiz gowy satylýar.

Hünärmen önümçilik topary her önümiň hilini üpjün edýär we müşderilere ýokary hilli önümler berýär;hünär satuw topary müşderiler üçin has köp girdeji gazanýar;satuwdan soň ajaýyp hyzmat topary müşderileriň aladalaryny çözýär;yzygiderli logistika üpjünçilik zynjyry, müşderiniň her bir sargydyny ygtybarly eltip bermek üçin howpsuzlyk kepilligini üpjün edýär.