Ösüş taryhy

Global işewürlik

Bütin dünýäde hyzmatdaşlyk müşderileri

20 ýyldan gowrak wagt bäri ses pudagyna ünsi jemlän YISON sesi 70-den gowrak ýurda ýetirildi we ýüzlerçe million ulanyjynyň söýgüsini we goldawyny gazandy.

2020-Speokary tizlikli ösüş etaby

“Yison” nauşnik kompaniýasynyň ösmegi bilen, asyl ofis ýerleşýän ýeri gündelik ofis we ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmedi.2020-nji ýylyň ahyrynda kompaniýa täze adrese geçdi.Täze ofis ýerleşýän ýeri has giň ofis gurşawyna eýedir we kompaniýanyň ösüşi üçin has giň ýer berýär.

2014-2019: Üznüksiz durnukly etap

YISON içerki we daşary ýurtlardaky uly sergilere gatnaşmaga çagyryldy.YISON önümleri birnäçe halkara sertifikatyndan geçdi we milli ülňülere ýetdi we önümler köp ýurtlarda we sebitlerde müşderiler tarapyndan kem-kemden ykrar edildi.YISON, dünýäniň 40-dan gowrak ýurdunda we sebitinde hyzmatdaşlary bilen Hytaýda göni satuw dükanlarynyň birnäçesini işleýär.2016-njy ýylda YISON-yň önümçilik gerimi yzygiderli giňeldi we Dongguanda ýerleşýän zawod täze ses önümçilik liniýasyny goşdy.2017-nji ýylda YISON 5 sany göni satuw dükany we Bluetooth nauşnikleriniň önümçilik liniýasyny goşdy.Dürli görnüşli kiçi marka bolan Celebrat goşuldy.

2010-2013: Giňişleýin ösüş tapgyry

YISON garaşsyz gözleglere we nauşnikleriň ösdürilmegine, içerde we daşary ýurtlarda satylýan birnäçe önümlere ünsi jemläp başlady we hytaýly we daşary ýurtly müşderileriň uly öwgüsini gazandy.

2013-nji ýylda Guanç Guangzhououda YISON marka operasiýa merkezi döredildi we dizaýn we ösüş toparyny hasam giňeltdi.

1998-2009: Toplama tapgyry

1998-nji ýylda YISON ykjam aragatnaşyk enjamlary pudagyna gatnaşyp başlady, Dongguanda zawod gurup, önümlerini satdy.Daşary ýurt bazaryny has giňişleýin öwrenmek üçin Gonkongda YISON marka kompaniýasy döredildi, ses pudagynda 10 ýyl tejribesi bar.