Habarlar

 • Günüň dogmagyndan gün ýaşýança ajaýyp ses hilinden lezzet alyň

  Günüň dogmagyndan gün ýaşýança ajaýyp ses hilinden lezzet alyň

  Lighteňil boljak kellä näme gelýär?Bu şarmy?Tüýdükmi?Ruçka?Kagyz?Iň oňat ýoldaş W19 hakda pikir edýärin.Amatly duýgy Tarak ...
  Koprak oka
 • Nauşnik dakmak eşidişimize zeper ýetirýärmi?

  Nauşnik dakmak eşidişimize zeper ýetirýärmi?

  Sesi eşidýäris, sebäbi kokleýadaky saç öýjükleri ses tolkunlaryny duýýarlar.Tooöne gaty köp ses dökülmegi çaltlaşdyrar.Sesiň esasy çeşmesi, sesiň pesligi, gaty güýçli, aşa ses çykarýar we eşidişimize täsir edýär....
  Koprak oka
 • Näme üçin göni öýde aýdym diňlemeli?Ine,! —— W22 gelýär

  Näme üçin göni öýde aýdym diňlemeli?Ine,! —— W22 gelýär

  Göni diňläniňizden soň, gulaklaryňyz iň joşgunly we iň arassa aýdym-saz duýgusyny duýdy, göni ýaýlymdan ýüz öwrüp bilmersiňiz.çeper sowgatda özboluşly “Live House” aýdym-saz tejribesinden lezzet alyň.Sahnanyň ortasynda bolýan ýaly, th ...
  Koprak oka
 • Nauşnik nähili öndürilýär?

  Nauşnik nähili öndürilýär?

  “Yison” 1998-nji ýylda esaslandyryldy. Zawod önümleriň garaşsyz akylly öndürilmegine, garaşsyz dizaýn we önümçilige we önümiň hiline ilki bilen ygrarlydyr.Simli nauşnikler, maglumat kabelleri we nauşnikler başyndan bäri elmydama berk durýarys ...
  Koprak oka
 • Gabat gelýän nauşnik nädip saýlamaly?

  Gabat gelýän nauşnik nädip saýlamaly?

  Gabat gelýän nauşnik nädip saýlamaly?1. Ulanyş ssenarileri;2. requirementsörite talaplar 1. Ulanyş ssenarilerini ofis ulanyşyna bölmek mümkin;gatnawdan peýdalanmak;ulag sürmek;açyk sport görnüşleri;1. Ofisi ulanmak üçin, saýlamak hakda has köp ...
  Koprak oka
 • Täze geliş, moda we lýuks TWS T11

  Täze geliş, moda we lýuks TWS T11

  「Gowy görünýär」 TWS-T11 1-nji bölüm Täze simsiz çip 5.3 Çalt, has düşnükli, güýçli we has durnukly.Çalt geçiriş tizligi , has güýçli päsgelçilik immuniteti we has durnukly geçiriş öndürijiligi.2-nji bölüm Ultra pes gijä galmak, derrew jogap bermek, s ...
  Koprak oka
 • Simsiz bluetooth nauşnigini nädip saýlamaly?

  Simsiz bluetooth nauşnigini nädip saýlamaly?

  Size laýyk gelýän nauşnik nädip saýlamalydygyny bilýärsiňizmi?Dürli ulanylyş ssenarileri we zerurlyklary üçin, saýlamagyňyz üçin birnäçe nauşnik maslahat bereris.Ofis sahnasynyň ulanylyşy: Ofis ssenarilerinde ulanylsa, biz has ýalňyş ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn satuw partlaýjy !!Simsiz gürleýjiler tapgyry maslahat berilýär!

  Gyzgyn satuw partlaýjy !!Simsiz gürleýjiler tapgyry maslahat berilýär!

  Qualityokary hilli ses çykarylyşy adamlara aýdym-saz sazlarynyň ajaýyp meýdanyna çümmäge mümkinçilik berýär.Aýdym-saz iň arzan bahadyr, ýöne adamyň durmuşynda ýokary rol oýnaýar!Biziň üçin gürleýji aýdym-saz, gözellik, psihologiýa we pikir arasynda köpri....
  Koprak oka
 • Simsiz gürleýjiniň bazaryň geljegi - 2027

  Simsiz gürleýjiniň bazaryň geljegi - 2027

  Dünýädäki gürleýjiler bazarynyň göwrümi, 2027-nji ýylda 39,576,5 million dollardan, 2020-nji ýyldan 2027-nji ýyla çenli 30.5% CAGR-da ösüp, 2027-nji ýylda 233,274.5.0 million dollara ýeter diýlip garaşylýar. Elektrik signallaryny akustiki signallara öwürýän geçiriji enjam hökmünde gürleýjiler giňden ulanylýar i ...
  Koprak oka
 • Has çalt, has ygtybarly we has durnukly

  Has çalt, has ygtybarly we has durnukly

  Çalt zarýad beriji 2013-nji ýylda ykjam telefonlaryň zarýad beriş netijeliligini ep-esli ýokarlandyran we akylly telefonlar çalt zarýad beriş döwrüne giren “Quick Charge 1.0” tehnologiýasy girizildi.Tizlik gözlemekden çalt däl!"Howpsuzlyk" we "hyzmat ömri ...
  Koprak oka
 • Çalt zarýad beriş maglumat liniýasynyň täze önümleri

  Çalt zarýad beriş maglumat liniýasynyň täze önümleri

  Senagatyň ösüş tendensiýalary nukdaýnazaryndan, meniň ýurdumyň smartfon bazary doýup başlansoň, smartfonlaryň aralaşmagy ýokarlandy we ösmedikleriň sany kem-kemden azaldy, netijede smartfon sallarynyň azalmagy ...
  Koprak oka
 • Tehnologiýanyň ösmegi bilen, bluetooth ses kem-kemden her maşgala girýär

  Tehnologiýanyň ösmegi bilen, bluetooth ses kem-kemden her maşgala girýär

  Açyk ykjam ses, açyk amaly ssenariýasynda göçme we göçürip bolýan ses enjamlaryna degişlidir.Olaryň köpüsi üç ses çeşmesini girizmek usulynda SD / U diskini, Bluetooth we Line ulanýarlar we köpüsi ulanyjynyň pikiriçe FM radio, uzakdan dolandyrmak we beýleki funksiýalara gabat geler ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3