Nauşnik dakmak eşidişimize zeper ýetirýärmi?

Sesi eşidýäris, sebäbi kokleýadaky saç öýjükleri ses tolkunlaryny duýýarlar.Tooöne gaty köp ses dökülmegi çaltlaşdyrar.Sesiň esasy çeşmesi, sesiň pesligi, gaty güýçli, aşa ses çykarýar we eşidişimize täsir edýär.

eşitmek2

        Käbir pes nauşnikleriň ses hili pes.Täsirini duýmak üçin eşidişimize göze görünmeýän sesini bilmän köpeldýäris.Hususan-da, öndüriji ony has howply edýän pes materiallary saýlaýar.Açyk ylgaw bolsun ýa-da içerde bedenterbiýe bolsun, eşidişimize uly täsir eder.Öndürijiniň önümçilik talaplary standartlaşdyrylanok we pes ses çykaryjylar ulanylýar, netijede sesiň hili pes we ses pes bolýar.Aakymly ses eşitmek isleseňiz, sesiň köpelmegi hökmany bolýar.

diňlemek1

Şonuň üçin eşidişe hakykatdanam täsir edýän zat pes nauşnikler, pes materiallar we aýdym diňlemek sesi gaty güýçli bolup, gulagyň zeperlenmegine sebäp bolýar.Nauşniklere asuda wagt bermek, tebigatyň seslerini diňlemek we eşidişimiz üçin has gowy boljak ýeňil saz.

Qualityokary hilli nauşnikleri saýlamak möhümdir!Şonuň üçin ulanyjylara ýylda bir gezek çalşylýan nauşnik däl-de, uzak wagtlap ulanyp boljak nauşnik saýlamagy maslahat berýäris.Galp nauşnikleri satyn almagyň öňüni nädip alyp bolar?

Marka nauşnikler gaplamada galplyga garşy nyşan bolar we her aýratyn önümiň seriýa belgisini, Apple jübi telefonlarynda simsiz nauşnikleriň işleýşi ýaly, jübi telefony arkaly skanirlemek arkaly tapyp bilersiňiz.

         Nädip işlemelidigini we galp nauşnikleri satyn almazlygyň usullaryny öwrederin.

        Jübi telefonynyň esbaplary bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da satyn alyş meýilnamaňyz bar bolsa, gysga wagtda meniň bilen habarlaşyň, men size iň oňat çözgüt hödürlärin.+8613724159219


Iş wagty: 16-2022-nji sentýabr