Gulak nauşnikleri stereosynda täze “Yison A20” simsiz nauşnikler

Gysga düşündiriş:

Model: isonison-A20

Bluetooth çipi: JL6936D4

Bluetooth wersiýasy: V5.0

Sürüji bölümi: 10mm

Geçiriş aralygy: ≥10m

Ajaýyp wagt: takmynan 180H

Batareýanyň kuwwaty: 70mAh

Zarýad beriş wagty: takmynan 2H

Aýdym-saz wagty: Takmynan 4H (70% göwrüm)

Jaň wagty: takmynan 3,5H (90% göwrüm)


Önümiň jikme-jigi

dizaýn eskiz

wideo

Haryt bellikleri

A20-web sahypasy-EN_01

Spesifikasiýa

1. Ygtybarly we durnukly geýinmek tejribesi:Ergonomiki dizaýn, akula fin gulak çeňňekleri we üç ululykdaky ýumşak gulak gapaklary, derä ýakymly we amatly, Gulak dizaýnyna meýilli, iki gulaga ýakyn geýmek üçin amatly, uzak wagtlap agyrysyz geýmek we has durnukly geýmek we güýçli maşk etmek ýykylmak aňsat däl.Deri üçin amatly materiallar, çeýe we egilme çydamly, has çydamly ýat çarçuwasy.

2. T NEWZE GENERATION 5.0 ÇIP:Täze simsiz 5.0 çip bilen enjamlaşdyrylan, awtopairde kuwwat, 10 m päsgelçiliksiz durnukly geçiriş, dykylmazdan rahat geçiriş. Bluetooth 5.0 goldawy bazardaky esasy Bluetooth enjamlary bilen gabat gelýär.

a20 (4)

3. IOS POWER GÖRNÜŞINI GÖRNÜŞ:IOS güýç displeýi nauşnikleriň kuwwatynyň ulanylyşyny yzarlaýar, Birikdirilen enjam, diňleýiş wagtyny dolandyryp we nauşnik wagtynda zarýad alyp bilmek üçin nauşnik güýjüni hakyky wagtda görkezýär.Islän wagtyňyz we islendik ýerde aýdym-sazdan lezzet alyň

4. ORIGINAL SOUND QUITY HD HD ÇAGYRYLAR:HD mikrofonda gurlan, rahat we düşnükli jaň, has netijeli iş aragatnaşygy.

5. Hiç zat ýok ýaly ýeňil:A20 nauşnikleriň agramy bary-ýogy 13G, rahat we ýeňil bolup, ylgaýarka nauşnigiň agramyny ýatdan çykarýar we diňe artýan saz ritmini ýada salýar.

6. MAGNETIK ABSORSIYA:Magnit siňdiriş, ulanylmaýan mahaly boýnuňyza howpsuz ýerleşdirilip bilner, güýji tygşytlamak we ýitirmek barada alada galmaz.

7. Reňkli reňk:Dürli reňkler, reňkli moda, başarnyk we hyjuwdan doly, güýç we janlylykdan doly.

8. Sesiň hili:360 ° töweregi ses, ýokary belentlikler we güýçli peslikler.Has çuňňur akustiki lezzet almak üçin.

a20 (3)

9. Köpçüligiň we ulaglaryň sesleriniň arasynda nauşnik gündelik durmuşymyzda belli bir derejede möhümdir.Metroda özüňizi aýdym-saz bilen çümdüriň, tolgundyryjy bazarda aç-açan jaň ediň, ofis sesi süzgüçden çykar.Türgenleşik wagtynda ritmden has höwes bilen lezzet alyň.Şonda A20 bluetooth nauşnikimiz siziň üçin has gowy saýlaw bolar

10. Ulanyş düwmesine gözegçilik etmek ýönekeýSagda düwme dolandyryşy.Sesiň göwrümini sazlaň ýa-da sazlary açyň Sag tarapdaky düwme dolandyryşy.

Zawodymyz

fa5e378a
4ef27667

Kompaniýanyň güýji

https://www.yisonearbuds.com/news/
https://www.yisonearbuds.com/news/
3bc4c6cb
3410817b
9f120924
a98798cf
ac5a591c
efefc1d5
b1de09d8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • a20 (1) a20 (2)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň