Gabat gelýän nauşnik nädip saýlamaly?

Gabat gelýän nauşnik nädip saýlamaly?

1. Ulanyş ssenarileri;

2. Specialörite talaplar

1. Ulanyş ssenarilerini ofis ulanyşyna bölmek bolar;gatnawdan peýdalanmak;ulag sürmek;açyk sport görnüşleri;

1. Ofisi ulanmak üçin sesiň hilini saýlamak hakda has köp zat bar, sebäbi gowy aýdym sizi has gowy işledip biler;soň YISON TWS-W22 maslahat bererin.Bu iň soňky Bluetooth funksiýasyny ulanýar we HIFi ses hiliniň sazy size ýoldaşlyk edýär.Birikdirmegi ulanyň, bir gezek birikdiriň, indiki gezek göni birikdiriň diýiň.

gyzyl (1)
gyzyl (2)

2. Ulag gatnawy üçin uzak garaşma wagtyna has köp üns berilýär.Eger Bluetooth nauşnigi 2 sagatlyk ýolda aýdym-sazyň şatlygyndan lezzet alyp bilýän bolsa, 8 sagat işden soň sizi birneme ýadadyp biler.Dynç alsaňyz, bagtly zat bolar.YISON TWS-T10 maslahat bermäge üns bereris.Bir taraplaýyn nauşnikleriň garaşma wagty 4 sagada ýetip biler

gyzyl (3)
gyzyl (4)

3.Sürüjilik we açyk sport görnüşleriniň ulanylmagy, baglanyşygyň ýokarydygyna ýa-da garaşmagyň wagtynyň has uzynlygyna baglydyr.Amatly simsiz Bluetooth nauşnik, rahatlyk bilen açyk sport oýunlaryny oýnamaga mümkinçilik berer.Soňra YISON TWS-W19 maslahat berýäris.

gyzyl (6)
gyzyl (5)

2. Käbir müşderiler nauşnik dizaýnyna we moda gözlegine has köp üns berýärler, sebäbi gowy önüm, dizaýn has kämil bolsa, ulanyjy üçin has bagtly bolar.Soň bolsa TWS-T8 maslahat bereris.Bu dizaýn has ykjam we ýakymly, uzak garaşma wagty, geýmek üçin has amatly;götermek aňsat.

gyzyl (8)
gyzyl (7)

Elbetde, nauşniklerimiz üçin teklipleriňiz ýa-da zerurlyklaryňyz bar bolsa, göni habarlaşyp bilersiňiz: +8613724159219.


Iş wagty: 07-2022-nji sentýabr